Parkeren in
en rondom de binnenstad:

een nieuw parkeerkader


Parkeren leeft onder onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Vanwege een aantal ontwikkelingen, ambities en actuele vraagstukken moet de gemeente goed nadenken over parkeeropgaves. De gemeenteraad heeft onlangs een startdocument voor een parkeerkader vastgesteld. Wat is een parkeerkader en waarom is het nodig?

Het parkeerkader gaat over de manier waarop we parkeerruimte (her)verdelen, over hoeveel parkeerruimte er nodig is, de financiële aspecten en de rol van de gemeente. Het startdocument is de eerste stap naar een parkeerkader. Het document gaat in op de ambities. Het bestaat uit doelen, uitgangspunten en randvoorwaarden. Met andere woorden: wat moet er worden bereikt? Het document gaat ook over opgaven; welke relevante ontwikkelingen en trends zijn er en welke vraagstukken moeten worden opgelost? In het vastgestelde startdocument staan onder andere de thema’s die verder uitgewerkt moeten worden voor het parkeerkader.

Poort van Hoorn en binnenstadsvisie

Twee van de ontwikkelingen die spelen zijn Poort van Hoorn en de Binnenstadsvisie. De stedelijke verdichting en ontwikkeling in de Poort van Hoorn zijn alleen mogelijk door het parkeren te herordenen. Wat ook meespeelt, is de Binnenstadsvisie. Deze is erop gericht om de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de economische vitaliteit te vergroten. De kwaliteit van de openbare ruimte en de (economische) aantrekkelijkheid nemen toe als bijvoorbeeld een aantal historische stadsruimten parkeervrij of -arm worden gemaakt, zoals opgenomen staat in de vastgestelde Binnenstadsvisie. Door onder andere deze ontwikkelingen moet het parkeren opnieuw worden geordend. Compacte oplossingen in één of meerdere gebouwde parkeervoorzieningen kan een deel van de oplossing zijn.


Thema's

In het startdocument zijn thema’s omschreven die verder onderzocht en uitgewerkt moeten worden. Bijvoorbeeld de herordening van het parkeren in de Poort van Hoorn en in en rond de binnenstad. Andere voorbeeldthema’s die worden onderzocht en uitgewerkt, zijn: parkeeroverlast en –druk in de woonwijken, en de samenhang tussen het parkeerbeleid, het parkeeraanbod en nieuwe mobiliteitsconcepten en het ‘fietsparkeren’. Parkeeroverlast en –druk in de woonwijken komt onder andere door ‘werknemersparkeren’. Werknemers hebben andere behoeften dan bijvoorbeeld bezoekers. Het parkeerkader gaat dan ook uit van een doelgroepenbenadering. Moeten parkeervoorzieningen voor één of meerdere doelgroepen bestemd worden? Voor elk motief is een andere parkeerbehoefte, bijvoorbeeld in tijd, duur, loopafstand en prijs. Een van de vragen die uitgewerkt gaat worden is dan ook welke aanpak nodig is voor de verschillende doelgroepen.

Stadsgesprek

Voordat besluiten genomen kunnen worden, is het belangrijk om uw mening en ideeën te horen. In september/oktober 2019 organiseert de gemeente een bijeenkomst over de thema’s. Als de datum definitief is, ontvangt u een uitnodiging. In november vindt besluitvorming over de parkeeropgave Poort van Hoorn en binnenstad plaats. Eind 2019/begin 2020 is de besluitvorming over het gehele parkeerkader.

Wilt u meer informatie?

Lees het startdocument op de website van de gemeenteraad.