Participatie in volle gang

In december 2020 besloot de raad het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn unaniem aan te nemen. In februari 2021 startte de volgende stap: het plan verder uitwerken en vertalen in bestemmingsplannen. Dat doet de gemeente in nauw overleg met bewoners en ondernemers in de omgeving van het stationsgebied en de Pelmolen/Prismalocatie.

Het stedenbouwkundig plan van december 2020 was nog niet in beton gegoten. Het plan verbeeldt de sfeer, beeldkwaliteit, identiteit en samenhang tussen de verschillende gebieden in het plan en de bestaande stad. Het geeft daarnaast weer waar de ambities voor wat betreft wonen, verblijven en mobiliteit programmatisch kunnen landen. De opgave, dus wat er moet gebeuren (bijvoorbeeld het aantal woningen en andere functies), staat vast. Maar hoe die opgave eruit gaat zien (bijvoorbeeld exacte bouwhoogtes of - volumes) stond nog niet vast.

Intensief in gesprek

De afgelopen maanden is de gemeente intensief in gesprek gegaan met de bewoners en ondernemers in het stationsgebied en de Pelmolen/Prismalocatie. Doel van deze gesprekken is om op te halen wat zij als belanghebbenden van het stedenbouwkundig plan vinden en om eventuele ideeën, vragen en zorgen in kaart te brengen. Vervolgens bekijkt de gemeente welke ideeën meegenomen kunnen worden en of zorgen weggenomen kunnen worden.

Reacties

Uit de eerste gesprekken blijkt dat de meeste mensen in de basis positief zijn over de ontwikkeling van het gebied, maar ook dat er nog een aantal zorgen zijn. Deze reacties gaan voornamelijk over bouwhoogtes, groen, verkeer en parkeren. Ook heeft een bewonersgroep ‘de Betrokken Poorters’ een idee ingebracht om meer parkeerplaatsen ondergronds te realiseren. Deze ideeën en zorgen worden goed bekeken en onderzocht. Het projectteam werkt vervolgens oplossingsrichtingen uit, die getoetst worden op haalbaarheid.

Terugkoppeling

In de zomer wordt een overzicht gemaakt van alle reacties vanuit het participatieproces, inclusief een antwoord op de vraag of en hoe deze reacties meegenomen worden en waarom wel of niet. Na de zomer (augustus/september) wordt dit teruggekoppeld naar de omgeving. Belanghebbenden worden hiervoor uitgenodigd.

Formele besluitvorming

De gemeente werkt het stedenbouwkundig plan verder uit tot twee ontwerpbestemmingsplannen. In deze plannen leggen we de bestemming van delen van het gebied vast voor wat betreft gebruik (privé/openbaar terrein), functie en (maximale)bouwhoogten. De bedoeling is dat de gemeenteraad in oktober een besluit over de ontwerpbestemmingsplannen kan nemen. Na dit raadsbesluit hebben belanghebbenden zes weken de tijd om hun formele zienswijze of reactie naar de gemeente te sturen. Deze worden beoordeeld en er volgt een overzicht van zienswijzen, met reactie vanuit de gemeente (hoe de gemeente met de zienswijze omgaat; wat wel of niet meegenomen kan worden en waarom niet). Daarna volgt een nieuw raadsvoorstel met de definitieve bestemmingsplannen en de nota’s van zienswijzen. Hier buigt de raad zich opnieuw over. Naar verwachting kan de gemeenteraad uiterlijk in februari 2022 een besluit nemen over de definitieve bestemmingsplannen. Als er dan nog zorgen zijn, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na dit besluit beroep aantekenen bij de Raad van State. Na zes weken, of na uitspraak van de Raad van State, zijn de bestemmingsplannen onherroepelijk.