Raakvlakprojecten

In 2021 wordt de ambitie van Hoorn om ‘meer stad te worden’ vertaald in een aantal belangrijke visies en plannen. Naast de Poort van Hoorn wordt gewerkt aan de Omgevingsvisie, de Mobiliteitsvisie en de visie op stedelijke groei en hoogbouw. Stuk voor stuk visies die duidelijke raakvlakken hebben met de Poort van Hoorn.

Omgevingsvisie

Hoe willen we dat Hoorn er in 2040 uitziet? Deze vraag staat centraal in de Omgevingsvisie. In deze visie wordt ook de plannen voor de Poort van Hoorn opgenomen.

In gesprek met de stad

In april hebben vele inwoners, ondernemers, lokale en regionale (keten)partners en maatschappelijke organisaties van Hoorn op verschillende manieren meegedacht over de toekomst van Hoorn. Zij hebben ideeën gedeeld via www.vooreenmooiestad.nl/toekomsthoorn, een enquête ingevuld en meegedaan aan de (online) gesprekken over de toekomst van Hoorn. Deze inbreng is verwerkt in een 'tussenproduct' van de Omgevingsvisie, de contourennota. Hierin worden de eerste contouren (of bouwstenen) van de Omgevingsvisie geschetst. Wethouder Arthur Helling: ‘We zijn blij dat veel mensen hebben meegedacht over de gewenste toekomst van Hoorn. Dat helpt ons om de opgaven verder aan te scherpen. Met name de inbreng vanuit de stad heeft meerdere bespreekpunten opgeleverd die we 10 juni hebben besproken met de raadscommissie.’

Vervolg

De richtinggevende uitspraken van de raadscommissie gebruikt het college voor het opstellen van de Omgevingsvisie in concept. Deze conceptvisie wordt na de zomer ter inzage gelegd. In die periode kunnen bewoners en andere belanghebbenden een formele zienswijze (een inspraakreactie) geven. Deze reacties worden waar mogelijk en wenselijk verwerkt in de definitieve visie. Naar verwachting in december wordt de definitieve versie van de Omgevingsvisie aan de raad voorgelegd.

Bespreking raadscommissie 10 juni 2021

Op 10 juni boog de raadscommissie over de volgende zes punten:

1. Mate van levendigheid Hier gaat het over het kiezen van de juiste balans tussen levendigheid (reuring) en leefbaarheid. 2. Mate van functiemenging Een van de vragen is of er meer ruimte moet zijn voor functiemenging, bijvoorbeeld meer winkels en horeca in woonwijken. 3. Kaders voor gebiedsontwikkeling Welke kaders voor ontwikkeling moeten worden meegegeven, zodat Hoorn daar over vele jaren nog profijt van heeft? 4. Type economische ontwikkeling Waar moet Hoorn zich vooral op richten? De ontwikkeling van de kenniseconomie? Of blijft Hoorn zich vooral richten op de klassieke sectoren als logistiek, handel en bouw? Of is het mogelijk om tegelijkertijd in te zetten op allebei? 5. Kansen voor vergroening Veel mensen willen meer groen. Is het mogelijk om tegelijkertijd te vergroenen, te verstedelijken én voldoende ruimte te behouden voor mobiliteit? Welke mogelijkheden ziet de raadscommissie voor vergroening? 6. Sturen op gezondheid Moeten we in Hoorn gezondheid centraal zetten in beleid en plannen, of moet Hoorn meer inzetten op specifieke thema’s, of moet gezondheid gekoppeld worden aan andere opgaven? U kunt de raadscommissie van 10 juni 2021 terugkijken. Via dezelfde link vindt u ook de contourennota met daarin de inbreng vanuit de stad.

Mobiliteitsvisie

Op 6 juli 2021 stelde de gemeenteraad de ‘Mobiliteitsvisie 2030 met doorkijk naar 240 – meer stad worden met mobiliteit’ vast. Hierin staat op welke manier het verkeer en vervoer in Hoorn zich in de toekomst moet gaan ontwikkelen en wat er nodig is voor de bereikbaarheid van de gemeente. Ook deze visie is belangrijk voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

De Mobiliteitsvisie is een document waarin de toekomstplannen van Hoorn voor verkeer en vervoer staan. De visie loopt tot 2030 met doorkijk naar 2040. Alle soorten van vervoer komen aan bod, zoals voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer. In de Mobiliteitsvisie wordt rekening gehouden met de opgave voor Hoorn om te groeien en ‘meer stad te worden’. Het is een visie op hoofdlijnen, die na het raadsbesluit in projecten verder wordt uitgewerkt.

Toegang binnenstad

Een aantal beslispunten uit de Mobiliteitsvisie hebben ook invloed op de ontwikkeling van de Poort van Hoorn. Een van de belangrijkste punten voor de Poort van Hoorn is de beslissing om het langzaam te scheiden van het gemotoriseerde verkeer van en naar de binnenstad, de Grote Waal, de Poort van Hoorn en het toekomstige stadsstrand. Het Keern zou dan een wandel/fietsroute worden. En voor gemotoriseerd verkeer zou er volgens de raad op termijn een nieuwe toegangsweg moeten komen. In het huidige stedenbouwkundig plan en het toekomstige bestemmingsplan voor het Pelmolenpad wordt rekening gehouden met de mogelijkheid van een nieuwe toegangsweg. Hiervoor is in het stedenbouwkundig plan en in het bestemmingsplan een ruimte gereserveerd. Daarnaast is de ambitie uitgesproken om de fietsoversteek bij het kruispunt Keern/Provincialeweg ongelijkvloers te maken, zodat het verkeer ook in de toekomst goed kan blijven doorstromen. Of en wanneer deze nieuwe toegangsweg er komt en hoe deze er dan uitziet (gelijkvloers of tunnel), is nu nog niet zeker te zeggen. Dat moet allemaal nog verder uitgewerkt worden. De raad zal uiteindelijk nog een definitief besluit moeten nemen als duidelijk is welke opties er zijn en wat deze kosten. Zodra bekend is wat de planning is van de uitwerking van het raadsbesluit, delen we dat met de omgeving. Uiteraard betrekt de gemeente omwonenden en andere belanghebbenden ook bij de uitwerking van opties.

Visie op stedelijke groei en hoogbouw

Eind 2021 stelt de gemeenteraad de visie op stedelijke groei en hoogbouw vast. Deze visie is ook belangrijk voor de ontwikkeling van de Poort van Hoorn.

Meer stad worden

De Hoornse raad heeft in 2019 de ambitie uitgesproken om ‘meer stad te worden’. In de toekomst kan de vitaliteit van Hoorn onder druk komen te staan. Doordat jongeren wegtrekken (ontgroening) en de bevolking vergrijst, komt de basis voor de voorzieningen in de stad (winkels, horeca, cultuur, sport en onderwijs) en de lokale economie onder druk te staan. Om een levendige stad te kunnen blijven is het daarom belangrijk om meer jongeren en jonge gezinnen te kunnen binden. Dat betekent groei en op de juiste plekken ook stedelijker en hoger bouwen. Om op goede en verantwoorde manier te kunnen groeien, werkt de gemeente op dit moment een visie op stedelijke groei en hoogbouw uit, die ook belangrijk is voor de Poort van Hoorn.

Stedelijke groei en hoogbouw

Binnen de visie op stedelijke groei en hoogbouw gaat de gemeente vastleggen op welke manier de stad de komende jaren kan groeien. Wat vinden we bij Hoorn passen? Hoe intensief of hoog kunnen en willen we bouwen? Op welke plekken kan die groei plaatsvinden en waar ook niet?

Inspraak

In april 2021 stelde de gemeenteraad een Kadernotitie Intensiverings- en Hoogbouwvisie vast. In mei en juni ging de gemeente met inwoners, ondernemers en partners over deze notitie in gesprek. Ook werd een enquête uitgezet, die door meer dan 700 mensen werd ingevuld. Deze inbreng wordt verwerkt tot een concept visie, die vanaf eind augustus met de stad wordt gedeeld. Inwoners en andere belanghebbenden hebben dan tot begin oktober om op deze concept visie op stedelijke groei en hoogbouw te reageren. Deze reacties verwerkt de gemeente in de definitieve visie.

Besluitvorming

Als de definitieve visie is uitgewerkt, wordt deze voorgelegd aan de gemeenteraad. Volgens planning kan deze op 23 of 30 november 2021 in de raadscommissie behandeld worden. Op 14 december 2021 wordt de visie vastgesteld.