Hoornse lijn

Overheden gaan samen aan de slag om de stations gelegen tussen Hoorn en Zaandam, ook wel bekend als Hoornse Lijn, te verbeteren. Daarnaast stelt de provincie Noord-Holland een OV-fonds van 20 miljoen euro beschikbaar waarmee de komende jaren geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de deur-tot-deurreis, het beter bereikbaar maken van woon- en werklocaties in Noord-Holland en een toekomstbestendig openbaar vervoernetwerk.

Samenwerken in een werkgroep De gemeenten Hoorn, Zaanstad, Edam-Volendam en Purmerend, de provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Binnenlandse Zaken, de Vervoerregio Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam en NS werken samen om de scheve woon-werkverkeerbalans in het openbaar vervoer tegen te gaan. In een werkgroep bepalen de partijen samen welke ontwikkelingen op welk moment gaan plaatsvinden. De werkgroep wilt nog beter samenwerken om stationsgebieden en de deur-tot-deurreis te verbeteren.

"We zien dat steden buiten Amsterdam een steeds grotere regionale rol vervullen. Mijn missie is dat de knooppunten op de Hoornse lijn niet alleen een rol spelen voor de eigen regio, maar ook een rol gaan spelen voor de Metropoolregio Amsterdam. Hiervoor moeten we goed kijken naar wonen, werkgelegenheid en recreatie. Een ontwikkelagenda is een mooie stap om ruimtelijke plannen beter met elkaar af te stemmen, waardoor ze elkaar aanvullen.”

Cees Loggen, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke ordening

Tegenspits De scheve woon-werkverkeerbalans in het openbaar vervoer komt doordat er veel mensen in Amsterdam werken, maar buiten Amsterdam wonen. 16% van inwoners van de gemeente Hoorn werkt in Amsterdam. Dat geldt ook voor 22% van de inwoners van de gemeente Edam-Volendam. In de ochtendspits reizen dus veel Noord-Hollanders richting Amsterdam. Voor de tegenspits, dus de andere kant op en juist richting Noord-Holland Noord, geldt dat er weinig mensen reizen.

Kansen en voorwaarden Belangrijk is om naast woningbouw rondom OV-knooppunten ook te kijken naar de werklocaties bij stations. Het spreiden van toeristen uit Amsterdam biedt ook kansen om meer treingebruik richting Hoorn te stimuleren. De werkgroep bekijkt welke OV-knooppunten hier een rol in kunnen spelen. Belangrijke voorwaarden voor meer tegenspits zijn een goede dienstregeling en een comfortabele deur-tot-deurreis. Zo wordt er gekeken naar goede bus- en treinaansluitingen, veilige en snelle fiets- en voetgangersroutes van en naar de stations en voldoende parkeerplekken voor auto’s en fietsen.

OV-fonds Hoewel door de corona-maatregelen het aantal reizigers in het openbaar vervoer momenteel laag is, is de verwachting dat dit op termijn weer toeneemt. In het OV-fonds is extra aandacht voor regionale grote kernen, zoals Hoorn. Hoorn heeft in de regio een belangrijke rol in de woningbouwopgave, voorzieningen en de openbaarvervoerverbindingen met de omliggende dorpen en de Metropoolregio Amsterdam. De provincie investeert met dit fonds in goede verbindingen met Hoorn met trein, HOV-bus, fiets en P+R-faciliteiten, waardoor Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam beter met elkaar verbonden zijn.

De Hoornse lijn is het spoortraject tussen Zaandam en Hoorn. Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen we files en CO2-uitstoot.