BESTEMMINGSPLANNEN


'Samen de punten op de i zetten'

Johan Kruiger, is vanuit bureau BügelHajema, betrokken bij de ontwikkeling van de bestemmingsplannen. Samen met een planoloog en een jurist. Hun opdracht is om het stedenbouwkundig plan te vertalen naar een goede bestemmingsplan. Hoe verloopt zo’n proces? En wat is een bestemmingplan eigenlijk? Johan legt uit.

‘Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied van de gemeente mag gebeuren. Dat houdt twee belangrijke dingen in. Hoe verschillende ruimtes in het gebied functioneel gebruikt mogen worden. En de bouwmogelijkheden. Deze worden visueel weergegeven in een verbeelding, ook wel een plankaart genoemd. Dit is een kaart waarop de verschillende bestemmingen staan ingetekend in het gebied’.

‘Bij de verbeelding horen regels of voorschriften. Samen vormt dit het juridisch, bindend kader voor het gebruik en bouwen. Ook wordt er een toelichting geschreven. Deze geeft antwoord op vragen zoals: is het haalbaar en is het verantwoord wat er in het plan staat?’

Twee bestemmingsplannen ‘En dat is wat ik samen met het team ga opleveren voor de Poort van Hoorn. Het stedenbouwkundig plan van Karres & Brands is de basis voor het bestemmingsplan. Wat we nu al hebben opgemerkt en bepaald is dat de Poort van Hoorn twee bestemmingsplannen moet krijgen. Eén voor het stationsgebied en één voor de Pelmolenpad-Prismalocatie. Het kan namelijk zo zijn dat de ontwikkelingen in deze deelgebieden in verschillende tempo’s gaan. Dus is het verstandig om ook naar twee bestemmingsplannen te werken.’

Eerste stappen ‘We zijn momenteel bezig met de eerste stappen. Zo zijn er 13 onderzoeken opgestart. Dat gaat onder andere over bodemonderzoek, luchtkwaliteit, onderzoek naar trillingen van treinverkeer, effecten van bedrijven, maar ook van water.

Na deze eerste stappen gaan we over sommige punten verder in gesprek met de omgeving. We willen graag samen met omwonenden en direct belanghebbenden samen de punten op de i zetten.’

Participatie ‘Samen de punten op de i zetten, is in principe de eerste inspraakmogelijkheid. Dit traject heet participatie. Het team heeft online informatiebijeenkomsten georganiseerd om te zorgen dat omwonenden en direct belanghebbenden allemaal hetzelfde informatieniveau hebben. Zij kennen de plannen nu goed. Dat geeft de mogelijkheid om in de aankomende maanden meer samen te verdiepen in de thema’s. Door samen hierover in gesprek te gaan en de punten op de i te zetten, hopen we dat de omgeving zich ook goed kan vinden in de bestemmingsplannen. Toch kan het nog voorkomen dat een inwoner ergens niet mee eens is. Er zijn dan nog twee mogelijkheden om dat kenbaar te maken.’

Ontwerpbestemmingsplannen ‘Nadat de verdiepende sessies met omwonenden en direct belanghebbenden zijn geweest, werken we de concept ontwerpbestemmingsplannen verder uit. Als de gemeenteraad de concept ontwerpbestemmingsplannen heeft vastgesteld, liggen de ontwerpbestemmingsplannen daarna zes weken ter inzage. De plannen zijn dan ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Dat is ook het formele moment dat iemand kenbaar kan maken dat hij of zij het niet eens is met de plannen. Iemand dient dan een ‘zienswijze’ in. Een zienswijze is een reactie om uw standpunt kenbaar te maken. De gemeente geeft daar een reactie op.’

PARTICIPATIE


"Ik ga mij inzetten voor een prettig en goed proces voor elke partij die betrokken is.'

Inzetten voor prettig proces ‘De gemeenteraad stelt daarna de bestemmingsplannen vast. We verwachten dat de gemeenteraad dit begin 2022 gaat doen. De plannen liggen dan binnen twee weken opnieuw zes weken ter inzage voor inwoners. Na deze zes weken treden de bestemmingsplannen in principe in werking. De personen die zienswijzen hebben ingediend, kunnen beroep aantekenen bij de sector bestuursrecht van de 'Raad van State'.

Ook kan men beroep aantekenen tegen wijzigingen die nog door de gemeenteraad zijn gedaan. Het beroep aantekenen is dus het tweede formele moment om onvrede te uiten. Maar wat we natuurlijk hopen door de participatie, is dat omwonenden en belanghebbenden zich kunnen vinden in de bestemmingsplannen. Dat is in ieder geval waarvoor ik mij ga inzetten: een prettig en goed proces voor elke partij die betrokken is.’

Over Johan Kruiger

Adviseur voor de leefomgeving en architectuurhistoricus. Specialist op cultuurhistorie. Werkt bij BügelHajema Adviseurs. Een bureau voor ruimtelijke ordening en leefomgeving. Hun missie is om Nederland mooier, sterker, natuurlijker en leefbaarder te maken. Johan zoekt graag naar de beste oplossing.