Ontwikkelingen in de Poort van Hoorn

In 2017 besloot de gemeenteraad om aan de slag te gaan met het knelpunt van de turborotonde, de ontwikkeling van stationsgebied-noord en de ontwikkeling van het Pelmolenpad tot woonwijk. Begin 2018 ondertekenden NS Stations, ProRail, Provincie Noord-Holland en Gemeente Hoorn een intentieovereenkomst. Samen willen zij zich inzetten om de Poort van Hoorn te ontwikkelen. Hoe staat het met die ontwikkeling? Wethouder Samir Bashara praat ons bij.

Wat is er de afgelopen tijd allemaal gebeurd?

Samir Bashara: ‘Het meest zichtbaar zijn de voorbereidingen voor de turborotonde. We hopen dit jaar te kunnen beginnen met het oplossen van dit knelpunt. Daarnaast doen we ook de nodige onderzoeken voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Wij kijken naar de bodem, geluid, verkeer, loopstromen in het stationsgebied, en nog veel meer. Uiteraard hebben we ook allerlei gesprekken met partners in het gebied, over hun wensen en hoe deze in te passen binnen de plannen. Misschien weinig zichtbaar, maar heel erg nodig om tot een concrete uitwerking van het raadsbesluit te komen.’


‘Ondertussen zijn we met NS, ProRail en de Provincie een gezamenlijk ontwerptraject gestart. De eerste ontwerpen van het stationsgebied-noord werden door de partners en de Spoorbouwmeester kritisch ontvangen. Vooral de omvang van de parkeergarage en de impact daarvan op de beleving van het gebied was voor hen een struikelblok. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat dit gebied veel meer verdient. Dat we een ambitiesprong moeten maken, door een aantrekkelijk stukje stad toe te voegen. We willen een plek maken waar je meteen het gevoel hebt dat je ook echt Hoorn binnen komt. Daarom kijken we samen naar de vraag hoe je hier een aantrekkelijk en goed functionerend knooppunt van maakt. En één van de vragen is dus hoe we de parkeeropgave een goede plek kunnen geven in het gebied, zonder dat dit ten koste gaat van onze ambitie om van het stationsgebied een aangenaam gebied te maken.’


Samir Bashara


'We willen een ambitiesprong maken en écht een aantrekkelijk stukje stad toevoegen'

Wat willen de gemeente, NS, ProRail en de Provincie bereiken?

Samen hebben de partners drie ambities binnen de Poort van Hoorn geformuleerd:


1. Aantrekkelijke bestemming en verblijfsmilieu
We willen van de Poort van Hoorn een onderscheidend gebied maken, waar je ook prettig kunt verblijven.


2. Welkom in Hoorn
De Poort van Hoorn moet het visitekaartje voor onze stad en de regio zijn. Je moet hier meteen het gevoel krijgen dat je Hoorn binnenkomt.


3. Multimodaal knooppunt
We willen de Poort van Hoorn als efficiënt knooppunt voor verschillende vervoersstromen inrichten.


Samir Bashara: ‘We gaan deze ambities de komende periode concreter invullen, ook met behulp van stakeholders uit de stad, zoals omwonenden, ondernemersverenigingen en andere partners die betrokken zijn bij het gebied, of belangrijke kennis en expertise kunnen inbrengen. Hierbij worden we ook geholpen door een team van top experts op het gebied van stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Kortom, op dit moment buigen de allerknapste koppen in het vakgebied zich over de Poort van Hoorn.’

Wat zijn de belangrijkste denkrichtingen?

Samir Bashara: ‘We hebben als partners zes belangrijke ambities benoemd:’


• Stationsgebied-noord en zuid moeten samen één geheel vormen

Aan de noord- en zuidkant van het station moeten twee woon- en verblijfsmilieus komen die met elkaar samenhangen en elkaar versterken. De noordkant vooral als ontmoetingsplaats, de zuidkant als stedelijk woon- en verblijfsmilieu.


• Stationsgebied-noord als ontmoetingsplek

Stationsgebied-noord heeft als hoofdfunctie het faciliteren van ontmoeting (bv. door huis van de stad) en samenwerking (overheid, bedrijfsleven, onderwijs, cultuur, etc.). Omdat je Hoorn hier binnenkomt, moet je hier al laten zien wat voor stad je bent, in de beleving én in de bebouwing.


Natuurlijke verbinding van noord- en zuid

De verbinding van stationsgebied-noord en -zuid is cruciaal. Dat moet geen simpele loopbrug zijn, maar een mooie passerelle met verblijfskwaliteit en waar je dus graag wilt zijn. Dit moet dienen als de rode loper is naar de binnenstad.


Toegang binnenstad langs verschillende ‘poorten’

We willen bezoekers een warm welkom op de juiste plek bieden. Dit kan door verschillende ‘poorten’ te realiseren voor verschillende gebruikers; per auto, met bus of trein, maar ook met de fiets of lopend.


Landschappelijke kwaliteiten benutten

We kunnen landschappelijke kwaliteiten heel goed benutten om tot een hoge kwaliteit van de openbare ruimte te komen. Denk bijvoorbeeld aan het terugbrengen van de singelstructuur rond de binnenstad. Dat hoeft niet perse in de vorm van een gracht, het kan ook in de vorm van een mooi plantsoen of stadsplein. Een ander idee is om de nieuwe woonwijk op het Pelmolenpad nog aantrekkelijker te maken door een relatie te leggen met het toekomstige stadsstrand, dat daar heel dichtbij ligt.


Katalysator voor de (door)ontwikkeling van de stad

Om ook in de toekomst een aantrekkelijke en vitale stad te zijn moet Hoorn ‘meer stad’ worden, dus groeien. Juist de ‘gouden rand’ rond de binnenstad (ca. 1.200 meter rond het station) liggen er veel kansen voor de (door)ontwikkeling van de hele stad.


En wat staat er nu dit jaar te wachten?

Bashara: ‘Eind juni gaan we met de raad, onze partners en belanghebbenden op bustour het land in, om vergelijkbare ontwikkelprojecten te bezoeken en een beeld te krijgen van wat belangrijk is voor de Poort van Hoorn. We verwachten dat de raad kort na de zomer een besluit kan nemen over de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling in de Poort van Hoorn en het Pelmolenpad. Dan ligt er ook een ontwikkelstrategie klaar, inclusief de financiering van de plannen. Bij een positief raadsbesluit gaan we een samenwerkingsovereenkomst tekenen met onze partners. Daarna gaan we samen aan de slag.’


Wanneer kunnen we voor het eerst echt een schop in de grond verwachten?

‘We zijn natuurlijk al begonnen, met de aanleg van de nieuwe Maelsonstraat, de bouw het wooncomplex Toren van Hoorn en dit jaar ook het omvormen van de turborotonde. Maar als het gaat om het stationsgebied, dat is nu nog moeilijk te zeggen, ook vanwege de benodigde procedures. Maar laat ik duidelijk zijn: we voelen allemaal de urgentie om zo snel mogelijk ook zichtbare stappen te zetten.’